ផលិតផល MDE

MDE ផ្តល់ការធានាសុវត្ថិភាពដល់សណ្ឋាគារអន្តរជាតិនិងផ្ទះសំណាក់យីហោវិមានយើងកំពុងបង្កើតតម្លៃសម្រាប់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមរបស់យើង។

ក្រុមហ៊ុន MDE COMPANY

MDE ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ សហគ្រាសដែលមានភាពស្មោះត្រង់អាចផលិតបាននូវសណ្ឋាគារសុវត្ថិភាពបន្ទប់គេងសុវត្ថិភាពនិងផ្ទះសំណាក់សុវត្ថិភាព។